School

  • School

“DE WIKSEL” :  EEN  KORTE  INDRUK

De naam:

De naam van de school  is "De Wiksel". Dit betekent wissel. Een school is een belangrijke wissel in het leven van een kind, maar het slaat ook op het verleden van Houtigehage. Vroeger kwam de goederentrein Groningen-Drachten langs het dorp. Ter hoogte van de hoek Folgersterloane / Luchtenveld lag een wissel. Daar konden elkaar tegemoetkomende treinen gerangeerd worden.

De Wiksel onze Openbare / Vreedzame school

Openbare scholen zijn algemeen toegankelijk. Elk kind is welkom op de openbare school, zonder onderscheid naar ras, geloof, gezindte of welk onderscheid dan ook. Openbaar onderwijs gaat bewust uit van de verschillen tussen kinderen door deze aan de orde te stellen. Daardoor krijgen de leerlingen de kans zich een mening te vormen over de waarden en normen in onze etnische en multiculturele, dus veelzijdige maatschappij.

Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven en voorkomen in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.”

Bestuur, schoolteam en ouders leggen samen ons onderwijs vast in het schoolplan. Dit ligt op onze school ter inzage. Openbaar onderwijs is controleerbaar!

“De Wiksel” biedt ouders de mogelijkheid om kinderen in groep 7/8 lessen in Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) of Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO) te laten volgen. U bent vrij om te kiezen of u uw kind hieraan wilt laten deelnemen. Er is wel een minimum aantal van 7 deelnemende kinderen vereist. De opgavenformulieren worden tijdig door de leerkrachten aan leerlingen uit de betreffende groepen meegegeven. Door gebrek aan deelname kan helaas dit schooljaar geen GVO worden gegeven.

De Wiksel en de betrokkenheid van ouders

Ouders vertrouwen het meest waardevolle dat zij hebben aan de school toe, hun kinderen. Zij mogen dan ook het nodige van de school verwachten. Veel ouders blijven daarbij niet aan de zijlijn staan maar spelen een actieve rol en zetten zich in op allerlei gebieden. U moet dan denken aan de ouderraad, de medezeggenschapsraad of de hulpouders bij handvaardigheid, de schoolkrant, kleuteractiviteiten en  het vervoer naar activiteiten voor de kinderen. Te veel om op te noemen.

De Wiksel en de betrokkenheid van onze kinderen

Wij proberen de betrokkenheid van de kinderen te vergroten door ze actief, kritisch en creatief bezig te laten zijn. Onze hedendaagse lesmethoden bieden in dit kader volop mogelijkheden. Het zelfstandig handelen in combinatie met het samen oplossen van problemen vinden wij erg belangrijk.

Naast die betrokkenheid willen wij onze kinderen verantwoordelijkheid bijbrengen t.a.v. hun omgeving. Wij willen onze kinderen leren correct om te gaan met de schoolmaterialen en de materialen en speeltoestellen rondom school. De kinderen moeten bijv. hun klaslokaal netjes achterlaten en hun vakken opgeruimd houden. Al deze regels worden regelmatig tijdens het schooljaar met de kinderen doorgenomen. Op deze wijze willen we afspraken stroomlijnen zodat de overgang naar de verschillende groepen verkleind kan worden.

De Wiksel en de betrokkenheid van leerkrachten

Het spreekt voor zich dat de leerkrachten zich betrokken voelen bij het wel en wee van de door u aan ons toevertrouwde kinderen. Wij hopen dan ook dat u regelmatig met de leerkrachten in contact treedt voor wat betreft zaken die het kind aangaat. De leerkrachten vinden het ook plezierig u en uw kind te ontmoeten in de thuissituatie. Vandaar dat wij doen aan oudervisites. U krijgt dan van te voren een seintje met het verzoek aan te geven of u een dergelijke visite op prijs stelt en zo ja wanneer de visite plaats zal vinden.

De leerkrachten proberen ook betrokken te zijn bij gebeurtenissen die in het dorp plaatsvinden omdat de school in Houtigehage vaak een belangrijke rol vervult bij de te organiseren activiteiten. 

  • Logo van OPO Furore
 

Nieuws

AGENDA