Passend Onderwijs

Leerlingenzorg en Passend onderwijs

In het onderwijs staat de afstemming op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen centraal. Leerlingen verschillen in onderwijsbehoeften. Niet alleen leerlingen met een achterstand maar ook leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong of leerlingen met een eigen leerstijl hebben specifieke onderwijsbehoeften. Bij het omgaan met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in een groep kiezen we als insteek het werken met groepsplannen. In het groepsplan geeft de leerkracht doelgericht aan hoe zij de komende tijd met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep omgaat. Vanuit een groepsplan is de leerkracht beter in staat de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te realiseren. De leerkracht staat daar niet alleen in. Zo nodig kan zij een beroep doen op het zorgteam[directeur en intern begeleider]. De aandacht wordt gericht op positieve aspecten: Wat kan dit kind goed? Wat vindt het leuk? Wat zijn stimulerende punten? Waarin is deze leerkracht sterk? Waarin zijn deze ouders sterk? Welke aanpak werkt wel en onder welke omstandigheden? Hoe gaat dat in zijn werk? Eerst ordent de leerkracht gegevens over alle leerlingen en over de resultaten van het aanbod. Het gaat om gegevens van observatie, analyses van het werk, gesprekken met kinderen en ouders en toetsen. Op basis hiervan worden onderwijsbehoeften opgesteld voor alle leerlingen afzonderlijk. Welke doelen worden nagestreefd in de komende periode voor dit kind? Dan wordt gekeken hoe op een haalbare manier een aanbod georganiseerd kan worden dat is afgestemd op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen in een groep. Vervolgens wordt er een groepsplan opgesteld. Kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden geclusterd. Soms is het nodig een individueel aanbod te realiseren. De groepsplannen worden 3x per jaar opgesteld. Tijdens de uitvoering van het groepsplan verzamelt de leerkracht gegevens over de leerlingen en over de resultaten van het aanbod. Groepsbesprekingen vinden 3x per jaar plaats met de groepsleerkracht en de intern begeleider[de leerkracht die de hulp aan de kinderen coördineert]. Bij ons op school is Ans Bloem de i.b.-er. Tijdens deze besprekingen kunnen complexere vragen betreffende een leerling naar voren komen:

• Een leerling profiteert herhaald onvoldoende van de aanpak in het groepsplan.

• De specifieke onderwijsbehoeften van de leerling blijven onduidelijk.

• Er zijn vermoedens of aanwijzingen voor een ernstige problematiek of stoornis.

Een leerling kan worden aangemeld voor een individuele leerlingbespreking. Het gaat om de vraag van de leerkracht die niet weet wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn en hoe zij daar het beste aan tegemoet kan komen. Voorafgaand aan deze bespreking vindt een gesprek met de ouders plaats. Ouders kunnen belangrijke informatie leveren over hun kind. Na afloop van de leerlingbespreking krijgen de ouders informatie over de afloop van de groepsleerkracht. Er is de mogelijkheid van het opnemen van de verhelderde behoeften in het groepsplan of in een individueel handelingsplan. Het kan ook zijn dat externe diagnostiek of begeleiding moet worden gezocht. De intern begeleider is de schakel naar de bovenschoolse zorg.