OR

De ouderraad

Onze ouderraad bestaat uit een groep actieve en betrokken ouders. De zitting van de leden is maximaal drie jaar. Na die periode kan men zich eventueel herkiesbaar stellen. De regels hiervoor zijn te vinden in het huishoudelijk reglement. Voor de ouderraad zijn er momenteel enkele vacatures. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders en streeft naar een goed contact tussen ouders, school en medezeggenschapsraad. De werkzaamheden die daaruit voortvloeien dragen bij aan het zo goed mogelijk functioneren van de school in het algemeen. De OR houdt zich bezig met verschillende activiteiten zoals o.a. het organiseren van het Sinterklaasfeest, Kerstactiviteiten, Pasen, Avond 4-daagse en feestelijke ouderavonden. Naast deze praktische zaken beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage en denkt mee met de MR. De vergaderingen zijn openbaar. De geplande vergaderdata kunt u vinden op ons kalenderoverzicht. Voor de samenstelling van de ouderraad verwijzen wij naar het adressenoverzicht in de schoolgids.